reinsflytting vesterfjellan nordland
Flyttdag-2-vesterfjellan

Støtt Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt!

Foto: Dan Jåma Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt tapte mot utenlandske investorer i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. mars 2021

Del:

Foto: Dan Jåma

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt tapte mot utenlandske investorer i Oslo tingrett, og anken ble sist uke avvist av Borgarting lagmannsrett. Reindrifta ble idømt saksomkostningene; motpartens saksomkostninger i tingretten på 1,7 millioner kroner, i lagmannsretten 350 000 samt egne omkostninger.

Vi må kort sagt hjelpe. Nå! Støtt Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Det har vært drevet reindrift i Vesterfjellan Jillienjaarke i hundrevis av år. Reindrift er en RETTIGHET. Det er ILO-konvensjonen nr. 169, ratifisert i Norge i 1990, det er Grunnlovens §108, det er FN-konvensjonen om sivile og politiske politiske rettigheter, inkorporert i norsk lovverk gjennom menneskerettighetsloven av 1999, med forrang foran annen lovgivning.  Et bærekraftsmål skal ikke gå utover et annet: Du kan ikke bygge vannkraft i et verna område eller vindkraft til fortrengsel for reindrift. At tradisjonell reindrift og flytteveier er beskyttet ved lov, er ikke vurdert verken av Vefsn kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat eller Olje- og energidepartementet.

Reinbeitedistriktet prøver rettssystemet for å bevare beitelandet og flytteleia for framtidas reindrift. Prosess 1) Midlertidig forføyning, dvs. for å stanse anleggsarbeidet inntil gyldighet av konsesjon er avgjort – ble avvist i Oslo tingrett. Rettsrunde nr. 2 i prosess 1) Om tingrettens avvisning av midlertidig forføyning – ble avvist i Borgarting lagmannsrett. Det kan bli egne rettsrunder ift. 2) Konsesjonens gyldighet, 3) MTA-planen og til slutt 4) Rettslig skjønn (erstatningsspørsmålet). Imens fortsetter Eolus Wind å bygge ned beitelandet. Dette er rettsstaten Norge.

Nye innlegg