Havsul-1-nyhetssak-11-12-20

Havsul I-konsesjonen bryter med norsk lov og EØS-retten

Advokat Anders Svinø hos Judicia har på vegne av Motvind […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

11. desember 2020

Del:

Advokat Anders Svinø hos Judicia har på vegne av Motvind Nordvest tilskrevet Regjeringen ved Olje- og energidepartementet og Stortinget. Anders Svinø, advokat og juridisk rådgiver, Judicia. John Dalen, Rådgiver havforskning, Motvind Nordvest. Knut Arne Høyvik, Rådgiver fiskeri, Motvind Nordvest. John I. Myklebust, styreleder Motvind Nordvest

Motvind Nordvest har i brev av 11.12. til Olje- og energidepartementet påpekt at Havsul I-konsesjonen bryter både med norsk lov og EØS-retten. Lovpålagte konsekvensutredninger er mangelfulle og ikke foretatt. Motvind Nordvest forventer at OED behandler dette korrekt i henhold til norsk lov og krever at konsesjonen for Havsul I må trekkes tilbake.

Utsatt frist for idriftsettelse av Havsul I vil være i strid med både norsk lov og EØS-retten. Konsesjonæren har av økonomiske hensyn valgt å ikke gjennomføre miljøundersøkelser. Dette er alvorlige brudd på betingelsene, mener Motvind Nordvest.

Nå er det opp til Olje- og energidepartementet å fatte en endelig avgjørelse etter at NVE sitt vedtak om ytterligere idriftsettelse er klaget inn for departementet. Motvind Nordvest har derfor engasjert advokat Anders Svinø i Judica til å skrive brev til departementet der dette blir utdypet.

– Vi ser ikke at departementet kan lande på en annen konklusjon. En innvilgelse av søknaden om ytterligere utsatt frist for idriftsettelse av Havsul I, vil være brudd både på norske og internasjonale lover, sier advokat Anders Svinø som er juridisk rådgiver for Motvind Nordvest.

I brevet blir det vist til at en innvilgelse av søknaden vil bryte med følgende:

– norsk lov (forvaltningsloven § 17, naturmangfoldloven §7, jf §§ 8-12. Dessuten Forskrift om konsekvensutredninger.
– «Føre-var-prinsippet» som er tatt inn i forvaltningsloven og naturmangfoldsloven.
– EØS-retten, herunder Plandirektivet og EIA-direktivet.

– Vi ser på dette som så alvorlige forhold at vi har engasjert advokat for å følge saken videre. Vi forventer en korrekt behandling i OED i forhold til norske lover, men vil om nødvendig vurdere å ta saken til retten for å få en rettslig avklaring rundt disse forholdene, sier John I. Myklebust, leder i Motvind Nordvest.

I brevet blir det også påpekt at Havsul I-konsesjonen er gitt på grunnlag av energiloven og ikke på grunnlag av det regelverket som er ment å regulere slike utbygginger.

Havforskningsinstituttet har nylig kommet med en rapport der de frarår slike utbygginger i gyteområder og migrasjonsruter for viktige fiskebestander.

Pressemelding

Brev til Olje og energidepartementet fra Motvind Nordvest, ved advokat Anders Svinø.

Utbygger: Havsul I report spring 2012 – vedlegg sluttrapport No 17 – 2013 (se side 11)

«Havsul – virkningen av mangelfulle konsekvensutredninger». Notat av professor Finn Arnesen om EU-direktiver gjeldende for konsekvensutredninger

Havforskningsinstituttets rapport av 04.11.2020: Utdrag om råd.

Havsul I Vinkraftverk

Nye innlegg